Algemene Voorwaarden.

1. Toepasselijkheid


1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aangeboden producten van 3D Kaarten Hobby en op alle met 3D Kaarten Hobby aangegane overeenkomsten.
1.2 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
1.3 Waar in deze Algemene Voorwaarden gesproken wordt van (levering van) producten wordt daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook.
1.4 Onder "koper" wordt verstaan elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die tot 3D Kaarten Hobby in een contractuele relatie staat, uit hoofde van een met ons gesloten koopovereenkomst of een andersoortige overeenkomst, alsmede elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ons een koop of andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan. Met name wordt onder "koper" ook verstaan degene in wiens opdracht en voor wiens rekening producten worden geleverd.
1.5 Daar waar in deze voorwaarden en op de internetsite sprake is van formulieren, worden daaronder begrepen de modelformulieren zoals afgebeeld op onze internetpagina's daaronder mede begrepen facturen ed. en tevens de door koper ongewijzigd uitgeprinte kopieŽn daarvan.


2. Totstandkoming overeenkomsten


2.1 Specificaties en prijzen kunnen zonder nadere vooraankondiging gewijzigd worden.
2.2 Een aanbod van de koper om een overeenkomst aan te gaan wordt geacht te zijn gedaan, wanneer 3D Kaarten Hobby het door koper volledig ingevulde bestelformulier heeft ontvangen. Een overeenkomst komt tot stand op het moment waarop wij onze orderbevestiging aan de koper verzenden via e-mail danwel schriftelijk.
2.3 Koper en 3D Kaarten Hobby komen nadrukkelijk overeen dat door de elektronische communicatievorm een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan deze voorwaarden en de bestelprocedure is voldaan. Met name ook het ontbreken van een handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding, tenzij het gaat om een uitgeprinte en ingevulde versie van het bestelformulier.


3. Prijzen


3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in de Nederlandse valuta inclusief omzetbelasting. De verzendkosten die worden gehanteerd zijn gebaseerd op de actuele tarieven van TPG.
3.2 Alle aanbiedingen, prijzen en afbeeldingen zijn onder voorbehoud van type- of scanfouten.
3.3 De wijze van verpakking, de keuze van het verpakkingsmateriaal wordt door ons bepaald. Het verpakingsmateriaal wordt gekozen op grond van de best mogelijke wijze om de bestelling in goede staat bij de klant  aan te laten komen.
3.4 Als op onze prijslijsten of op de orderbevestiging een prijs vermeld staat die incorrect is, behouden wij ons het recht voor alsnog de juiste prijs in rekening te brengen. De koper kan alsdan de overeenkomst ontbinden door zulks schriftelijk kenbaar te maken en daarbij de geleverde goederen retour te zenden.

4. Aflevering en leveringstermijnen


4.1 Bij een bestelling dient de klant vooraf te betalen. Hiertoe wordt de faktuur per email naar de door de klant opgegeven emailadres verzonden. Na ontvangst van het faktuurbedrag, wordt de bestelling in behandeling genomen.
4.2 De door ons opgegeven levertijden gelden louter voor leveringen in Nederland en zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen. Bij niet tijdige levering dienen wij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarna een redelijke termijn zal gelden voor nakoming.
4.3 De door ons opgegeven levertijden gaan in op het moment dat het bedrag ontvangen is op de bankrekening van 3D Kaarten Hobby bij een eerste bestelling. Anders zal getracht worden binnen 5 werkdagen de bestelling te verzenden.
4.4 Zodra de te leveren producten op de plaats van bestemming aan koper zijn geleverd, gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de koper.
4.5 Verzoekt de koper om de levering van producten op een andere dan gebruikelijke wijze te doen plaatsvinden, kunnen wij de hieraan verbonden kosten aan de koper in rekening brengen.
4.6 Bij de artikelen die geleverd worden zit altijd een originele factuur. Administratieve fouten hierin zullen, binnen 7 dagen na melding, worden gecorrigeerd.
4.7 Na ontvangst van het product(en) heeft koper een afkoelingsperiode van 7 dagen om zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden en het product retour te zenden. Hierbij draagt de koper zelf de kosten van retourzending, met uitzondering van retour zending van defecten en onvolledige producten. 3D Kaarten Hobby zal ingeval van ontbinding van de overeenkomst binnen 14 dagen na terug ontvangst het betaalde bedrag aan koper terugstorten. De betreffende retourzending dient vergezeld te zijn van de factuur en behoort in de originele, niet beschadigde, verpakking te zitten.
4.8 In geval de betreffende producten worden teruggezonden in overeenstemming met het vorige lid, zal 3D Kaarten Hobby zorgdragen voor creditering van reeds betaalde bedragen. Eventuele kosten van nieuwe verpakking zijn voor rekening van de koper ingeval van beschadiging.
4.9 Behoudt de koper de producten, dan geeft koper daarmee te kennen de koper de producten volledig en onherroepelijk accepteert. Vanzelfsprekend blijven de bepalingen van garantie onverminderd van kracht.


5. Aansprakelijkheid


5.1 Behoudens de verplichtingen die voortkomen uit garantie, is 3D Kaarten Hobby nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper en anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld onzerzijds.
5.2 3D Kaarten Hobby is niet aansprakelijk voor het deugdelijk en ongestoord functioneren van de telecommunicatie-infrastructuur en de gebruikte randapparatuur of voor uitval of onbereikbaarheid van haar systeem. Hieronder worden onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan storingen in verband met storingen in de verbinding met Internetproviders, storingen in de gebruikte telecommunicatieverbindingen, volledige bezetting van lijnen, uitval van de elektriciteit,  en overige storingen.
5.3 Ook is 3D Kaarten Hobby niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijk onbeschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van de internetsite van 3D Kaarten Hobby wegens onderhoud of anderzijds.
5.4 3D Kaarten Hobby aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van de door ons geleverde informatie over de door ons geleverde producten. Tevens sluit 3D Kaarten Hobby iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de door ons gegeven adviezen en antwoorden op vragen via e-mail en/of de telefoon, tenzij hier sprake is van opzet of grove schuld.


6. Overmacht


6.1 Indien 3D Kaarten Hobby door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.
6.2 Indien de overmachttoestand 14 dagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden, zonder recht op enige (schade) vergoeding.
6.3 Onder overmacht van 3D Kaarten Hobby wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van haar gevergd kan worden, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend, uitsluitingen en stagnatie of andere problemen bij de productie door 3D Kaarten Hobby of haar toeleveranciers en/of maatregelen van enige overheidsinstanties.
6.4 Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachttoestand op de hoogte stellen

3D kaarten sites

:: kaarten maken Nieuw
:: kaarten maken winkels
:: winkelkraam.nl
:: kaarten4you.nl
:: 1001 kinderfeestjes.nl
:: Kerst kaarten
:: kaarten maken winkels
:: Hobby van A tot Z
:: online-kerstkaarten
:: Kerst Webgids
:: Kaarten topbegin
:: Hobbystunter
:: Kaarten tipjes
:: Kaarten startpagina
:: Kaarten Site
:: Valentijnsdag Site
:: Gratis Coolesites
:: 3d-kaartjes.nl
:: 3D-kaart.nl
:: Kerstkaarten Beginthier
:: 3D kaarten ikwilhet.nu
:: 3D Kaarten.eigenstart
:: kaarten maakster
:: knutselen.startkabel
:: knutselkids.eigenstart
:: knutselen.jouwpagina
:: Feestdagen
:: Halloween kaarten
:: Kest kaarten
:: Sinterklaas kaarten
:: valentijn kaarten
:: Jou link ook hier
:: Meer kaarten links Tip


aanraders (TIP)

:: Kilometer heffing
:: Goedkope Vliegtickets
:: goedkope webwinkels
:: geboorte kaartjes
:: Linktoevoegen.nl
:: Kerstman
:: Achtergronden
:: Tweedehands spullen
:: Download chrome
:: Last minute vakantie